fakta.ba

ZASJEDAO GLAVNI ODBOR NES-a: “Aktuelna vlast uzurpira pravo i sprečava učešće svih relevantnih sudionika u najavljenoj izbornoj reformi”

Glavni odbor Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine (NES BiH)…

Glavni odbor Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine (NES BiH) zasjedao je danas u Cazinu.

Na sjednici je analizirana aktuelna politička situacija te su usvojeni sljedeći zaključci:

1. Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH uzimajući u obzir izborne rezultate ostvarene na Općim izborima 2022. godine, participaciju u zakonodavnim organima državnog i federalnog nivoa vlasti, te sve principe koje je usvojilo Predsjedništvo NES-a BiH kao osnova za razgovore s ciljem sudjelovanja u parlamentarnoj većini, kao i izvršnoj vlasti federalnog i državnog nivoa, cijeni da su sve aktivnosti vođene od strane Predsjednika NES-a BiH i timova za pregovore izvršavane u skladu s Statutom i Programom NES-a BiH, a radi ostvarenja programskih ciljeva i političkih interesa kojima se postiže jačanje državnih organa i institucija BioH, unapređuje institucionalni i zakonodavni okvir cjelokupne ustavne strukture i organizacije federalnog i državnog nivoa vlasti, te razvija politički i stranački pluralizam, kao i demokratske vrijednosti kojima se naša država približava euroatlanskim integracijama i ispunjenju dva najvažnija vanjskopolitička cilja BiH, a to su: punopravno članstvo u Europskoj uniji i punopravno članstvo u NATO savezu.

2. Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH podržava učešće u uspostavljenim skupštinskim većinama i izvršnoj vlasti na kantonalnom nivou, te obavezuje sve članove, zastupnice i zastupnike NES-a BiH u zakonodavnim i izvršnim tijelima na aktivno djelovanje u skladu s utvrđenom politikom, interesima i ciljevima NES-a BiH kako bi rezutat rada i političkog djelovanja bio prepoznatljiv, vidljiv i od općeg interesa za sve naše građanke i građane.

3. Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH smatra da je nametanje imenovanja sastava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od strane Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kao i potvrđivanje takvog sastava od strane parlamentarne većine Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine suprotno principima i praksi parlamentarne demokracije, da je značajno narušen integritet Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ustavni postupak kojim je propisan način imenovanja i potvrđivanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te da je jednokratnim rješenjem oktroisan sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine diskriminiranjem i potpunim isključivanjem iz ustavnog postupka potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog konstitutivnog naroda čime je narušen ustavni princip ravnopravnosti.

4. Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH smatra potpuno pogrešnim postupak i način pripreme izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kako su to dogovorili predsjednici stranaka koje čine vlast na državnom nivou: Dodik, Čović i Nikšić na sastanku koji je održan u Mostaru početkom ovog mjeseca, čime vaninstitucionalno, netransparentno i suprotno dosadašnjoj praksi i Političkom sporazumu o principima za osiguranje funkcionalne BiH koja ostvaruje iskorake na evropskom putu, a koji je prihvaćen od većine lidera političkih stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prije godinu dana u Briselu, nastoje uzurpirati pravo i spriječiti učešće svih relevantnih sudionika u najavljenoj izbornoj reformi.

U tom kontekstu Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH smatra da je u postupku izborne reforme neophodna uključenost svih predstavnika političkih stranaka koje su zastupljene u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da se svi postupci moraju voditi transparentno u institucijama i zakonodavnim organima BiH, te da se ista provodi u mjeri i na način kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preporukama Venecijanske komisije i preporukama OSCE/ODIHR-a i GRECO-a.

Glavni odbor NES-a BiH smatra da potrebnu izbornu i ustavnu reformu Bosna i Hercegovina mora izvršiti na osnovu svojih preuzetih obaveza iz Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije te zabraniti i ukinuti rasnu diskriminaciju u svim njenim oblicima i garantirati pravo svakome na jednakost pred zakonom bez obzira na rasu, boju ili nacionalno ili etničko porijeklo, naročito u pogledu uživanja političkih prava, prije svega prava učešća na izborima, prava glasa i kandidature prema sistemu općeg i jednakog prava glasa.

Glavni odbor NES-a BiH smatra da se ustavna i izborna reforma mora provesti u skladu s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer je ista i sastavni dio Ustava, a što je utvrđeno članom 2/2 Ustava Bosne i Hercegovine, gdje se daje prednost nad svim ostalim zakonima.

5. Glavni odbor NES-a BiH potvrđuje stav da se pitanje državne imovine Bosne i Hercegovine mora rješavati na državnom nivou, te u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH kojim je utvrđeno da Republika Srpska, odnosno bosanskohercegovački entiteti, nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, te da je to, u skladu s članom I/1, članom III/3.b i članom IV/4.e Ustava BiH, nadležnost BiH.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba